La Visibilitat de l’Invisible

Drawing on texts written by women between the 12th and 13th centuries and inspired by medieval mysticism, Carla González Ferrer has composed the music for this album,  La visibilitat de l’invisible,  where a variety of styles reflecting her background and interests can be appreciated.

These brave women have created inspired music that stands out for its tonal motifs and sonorities reminiscent of ancient music, featuring doses of free improvisation and compositions that sometimes have a clear pop aesthetic. All of this, without leaving behind the clear sound of jazz, builds a unique aesthetic that defines the current musical style of this prominent double bassist.

For this recording, Carla G. F. has surrounded herself with a group of musicians who have been crucial in interpreting her compositions and creating the different textures in the compositions. This together with her decision to dispense with harmonic instruments define the sound of her music.

A partir dels textos escrits per dones entre els segles XII i XIII, i atreta per la mística medieval, Carla Gonzàlez Ferrer s’ha inspirat per compondre la música d’aquest disc, La visibilitat de l’invisible, on s’aprecien una varietat d’estils fruit del seu bagatge i dels seus interessos. 

Aquestes dones valentes, han inspirat una música que destaca pels seus motius tonals, per unes  sonoritats properes a la música antiga, per les seves dosis de improvisació lliure i per unes composicions que a vegades tenen una clara estètica pop. Tot plegat i sense deixar de banda la sonoritat del jazz, construeixen una estètica pròpia que defineix el present musical d’aquesta destacada contrabaixista. 

Per aquest enregistrament Carla G. F. s’ha envoltat d’un grup de músiques que han estat decisives a l’hora d’interpretar les seves composicions i construir les diferents textures, prescindint d’instruments harmònics, que defineixen la sonoritat de la seva música.

 

A partir de los textos escritos por mujeres entre los siglos XII y XIII, y atraída por la mística medieval, Carla González Ferrer se ha inspirado para componer la música de este disco, La visibilitat de l’invisible,  donde se aprecian una variedad de estilos fruto de su bagaje y de sus intereses.

Estas mujeres valientes han inspirado una música que destaca por sus motivos tonales, por unas sonoridades cercanas a la música antigua, por sus dosis de improvisación libre y por unas composiciones que a veces tienen una clara estética pop. Todo ello, sin dejar de lado la sonoridad del jazz, construye una estética propia que define el presente musical de esta destacada contrabajista.

Para esta grabación, Carla G. F. se ha rodeado de un grupo de músicas que han sido decisivas a la hora de interpretar sus composiciones y construir las diferentes texturas, prescindiendo de instrumentos armónicos, que definen la sonoridad de su música

Carla Gonzàlez Ferrer – Double Bass, Voice

Eva Fernàndez, Soprano Sax, Voice
Haizea Martiartu, Alto Sax, Voice
Cristina Sunyer, French Horn, Voice

Alba Pujals, Trombon, Voice

Andrea González, Drums

 

Composed by Carla Gonzàlez Ferrer Except track 8 by Hildegard Von Bingen arranged by Carla Gonzàlez Ferrer.


Recorded on 8 of June 2023 at Teatre de l’Aurora, during Estival de Jazz d’Igualada. Mixed & Master Sergi Felipe at Underpool Studio.

Artwork by Irene Solé Canet. Design Pepon Meneses
 Produced & Published by UnderPool.